Get Adobe Flash player

1

bt 

ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ:

ຕຳແໜ່ງ:

ອີເມວ:

ທ່ານ ບຸນທອງ ແສງສີກອງ

ຫົວໜ້າພະແນກ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 2

 ssm

ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ:

ຕຳແໜ່ງ:

ອີເມວ:

 ທ່ານ ສີສຸມັງ ດາລາຈັນ

ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3

 by

ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ:

ຕຳແໜ່ງ:

ອີເມວ:

ທ່ານ ບຸນຍົກ ອິນພາວົງ

ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 4  nbh

ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ:

ຕຳແໜ່ງ:

ອີເມວ:

ທ່ານ ນາງ ບົວຫອມ ຈອມສະຫວັນ

ຫົວໜ້າຂະແໜງບໍລິຫານ-ຈັດຕັ້ງ (ກຳລັງສຶກສາ)

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

5 vilath

ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ:

ຕຳແໜ່ງ:

ອີເມວ:

ທ່ານ ວິລັດ ພົງສະຫວັດ

ຫົວໜ້າຂະແໜງແຜນການ-ການເງິນ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

6 phonesamay

ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ:

ຕຳແໜ່ງ:

ອີເມວ:

ທ່ານ ພອນສະໄໝ ພິດທະຈິດ

ຫົວໜ້າຂະແໜງໂທລະຄົມມະນາຄົມ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

7  

ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ:

ຕຳແໜ່ງ:

ອີເມວ:

ທ່ານ ນາງ ມາລາວອນ ວັນນະຈອມຈັນ

ວິຊາການຂະແໜງໄປສະນີ (ກຳລັງສຶກສາ)

 

8 phomma

ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ:

ຕຳແໜ່ງ:

ອີເມວ:

ທ່ານ ພົມມາ ດາລາວັນ

ວິຊາການຂະແໜງແຜນການ-ການເງິນ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

9 phin

ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ:

ຕຳແໜ່ງ:

ອີເມວ:

ທ່ານ ນາງ ສາຍພົນ ສິດທິພົງ

ວິຊາການຂະແໜງໄປສະນີ

 

10 bee

ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ:

ຕຳແໜ່ງ:

ອີເມວ:

ທ່ານ ນາງ ສຸກສົມວອນ ໄຊໂສດາ

ວິຊາການຂະແໜງແຜນການ-ການເງິນ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

11 nok

ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ:

ຕຳແໜ່ງ:

ອີເມວ:

ທ່ານ ນາງ ນົກສະຫວັນ ອ້ວນຄູນຄຳ

ວິຊາການຂະແໜງບໍລິຫານ-ຈັດຕັ້ງ (ກຳລັງສຶກສາ)

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

12 lae

ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ:

ຕຳແໜ່ງ:

ອີເມວ:

ທ່ານ ນາງ ບົວຄຳ ລັດສະໝີ

ວິຊາການຂະແໜງໂທລະຄົມ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

13 lee

ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ:

ຕຳແໜ່ງ:

ອີເມວ:

ທ່ານ ນາງ ວຽງສະຫວັນ ຈຳປາໂທ

ວິຊາການຂະແໜງແຜນການ-ການເງິນ

 

14  nbph

ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ:

ຕຳແໜ່ງ:

ອີເມວ:

 

 ທ່ານ ນາງ ບຸຜາ ວົງສະຫວັນ

ວິຊາການຂະແໜງບໍລິຫານ-ຈັດຕັ້ງ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

15 nith

ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ:

ຕຳແໜ່ງ:

ອີເມວ:

ທ່ານ ນິດ ເຄືອມີໄຊ

ວິຊາການຂະແໜງໂທລະຄົມ (ກຳລັງສຶກສາ)

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

16 huelee

ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ:

ຕຳແໜ່ງ:

ອີເມວ:

ທ່ານ ຮື ລີ

ວິຊາການຂະແໜງໂທລະຄົມ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

17 noyny

ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ:

ຕຳແໜ່ງ:

ອີເມວ:

ທ່ານ ນາງ ນ້ອຍນີ່ ສໍລັກສິດ

ວິຊາການຂະແໜງບໍລິຫານ-ຈັດຕັ້ງ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

18  

ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ:

ຕຳແໜ່ງ:

ອີເມວ:

ທ່ານ ກິດຕະພອນ ນ້ອຍຍອດ

ວິຊາການຂະແໜງບໍລິຫານ-ຈັດຕັ້ງ

 

19  

ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ:

ຕຳແໜ່ງ:

ອີເມວ:

ທ່ານ ອຸ່ນເມືອງ ພົມປັນຍາ

ວິຊາການຂະແໜງໂທລະຄົມ

 

ແຈ້ງການພະແນກ ປທສ ແຂວງ

ສະຖິຜູ້ເຂົ້າຊົມເວັບ

United States 86.9% USA
Laos 10.2% Laos

Total:

37

Countries
029070
Today: 4
Yesterday: 1
This Week: 4
Last Week: 21
This Month: 115
Last Month: 165