Get Adobe Flash player
ການຕັດຕໍ່ຮູບພາບ, ການເຜີຍແຜ່ຮູບພາບ ແລະ ວີດີໂອ ຂອງບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ ແມ່ນຈະສາມາດຖືກດຳເນີນຄະດີ ຈາກອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ !
ຜູ້ຈັດການ-ຮັກສາເວັບໄຊ້ພະແນກ
ທີ່ຢູ່:
ບ້ານ ອຸດົມ (ແຄ້ມບໍລິສັດ R3)
ເມືອງ ຫ້ວຍຊາຍ
ແຂວງ ບໍ່ແກ້ວ
ລະຫັດປະເທດ 00856
ປະເທດ ສປປ ລາວ
ໂທລະສັບ:
+856 84-212 254
ໂທລະສານ:
+856 84-212 254
ມືຖື:
+856 20 56705459
ການສົ່ງອີເມວ ທຸກຊ່ອງທີ່ມີເຄື່ອງໝາຍ * ຈຳເປັນຕ້ອງຕື່ມຂໍ້ມູນໃຫ້ຄົບ

ແຈ້ງການພະແນກ ປທສ ແຂວງ

ສະຖິຜູ້ເຂົ້າຊົມເວັບ

United States 86.9% USA
Laos 10.2% Laos

Total:

37

Countries
029070
Today: 4
Yesterday: 1
This Week: 4
Last Week: 21
This Month: 115
Last Month: 165