Get Adobe Flash player

ໜ້າທີ່ຂອງຂະແໜງ ບໍລິຫານ ແລະ ຈັດຕັ້ງ, ອີງຕາມຂໍ້ຕົກລົງເລກທີ 138/ປທສ, ລົງວັນທີ 27 ມັງກອນ 2012

1. ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕາມມະຕິ, ຄຳສັ່ງ, ແຈ້ງການ, ຂໍ້ກຳນົດ, ລະບຽບ ແລະ ກົດໝາຍ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບວຽກງານບໍລິຫານ ແລະ ຈັດຕັ້ງ ພະແນກ ປທສ ປະຈຳແຂວງ

2. ເປັນເຈົ້າການໃນການສ້າງແຜນໄລຍະສັ້ນ, ໄລຍະກາງ,ໄລຍະຍາວ ໃນການພັດທະນາວຽກງານບໍລິຫານ ແລະ ຈັດຕັ້ງໃນຂອບເຂດຂອງຕົນ

3. ຄຸ້ມຄອງປົກປັກຮັກສາຄວາມສະອາດ​, ໄຟຟ້າ, ນ້ຳປະປາ, ນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟພາຍໃນພະແນກ ປທສ ແລະ ທຸກສະຖານທີ່ທີ່ຂື້ນກັບພະແນກ ປທສ ແຂວງຄຸ້ມຄອງ.

4.ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມະຕິ,ຄຳສັງ,ຂໍ້ຕົກລົງ,ແຈ້ງການລະບຽບ ແລະ ກົດໝາຍທີທາງແຂວງ,ກະຊວງ ແລະ ລັດຖະບານວາງອອກ.

5.ຄຸ້ມຄອງ,ບຳລຸງ-ກໍ່ສ້າງ,ບັນຈຸ,ຊັບຊ້ອນ,ຍົກຍ້າຍ,ສຶກສາອົບຮົມ,ຍ້ອງຍໍ ແລະ ປະຕິບັດຕໍ່ນະໂຍບາຍຕໍ່ພະນັກງານຕາມລະບຽບກົດໝາຍຂອງລັດ.

6.ຄຸ້ມຄອງ,ນຳໃຊ້ ແລະ ປົກປັກຮັກສາສັບສົມບັດຂອງພະແນກ ປທສ ແຂວງ.

7.ສະຫຼຸບສັງລວມສະພາບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານໂຍທາທິການຢ່າງຮອບດ້ານເພື່ອລາຍງານໃຫ້ແຂວງ ແລະ ກະຊວງ ປທສ.

8.ປະສານສົມທົບກັບບັນດາຂະແໜງການຕ່າງໆພາຍໃນພະແນກ ປທສ ປະຈຳແຂວງ,ຫ້ອງການ ປທສ ເມືອງ ແລະ ການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນເພື່ອປະຕິບັດພາລະບົດບາດ ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງຕົນໃຫ້ສຳເລັດຜົນ.

9.ລາຍງານສະພາບການຕ່າງໆທີກ່ຽວຂ້ອງກັບວຽກງານບໍລິຫານ ແລະ ຈັດຕັ້ງໃຫ້ພະແນກ,ແຂວງ,ກົມຈັດຕັ້ງ ແລະ ບັນດາພະນັກງານກະຊວງດຳເນີນການກວດກາການເຄື່ອນໄຫວຂອງບັນດາຂະແໜງການ ແລະ ວິຊາການພາຍໃນພະແນກ ປທສ ແຂວງ.

10.ນຳໃຊ້ຫງົບປະມານ,ພາຫະນະວັດຖຸອຸປະກອນຕ່າງໆຕາມການມອບໝາຍ ແລະ ປະຕິບັດລະບຽບການຂອງລັດ.

11.ປະສານສົມທົບກັບວຽກງານການເງີນຂອງພະແນກໃນການຄຸ້ມຄອງ,ກວດກາ ,ຕິດຕາມ ແລະ ສະເໜີເບີກຈ່າຍເງີນເດືອນ,ເງີນບໍລິຫານ ແລະ ເງີນອຸດໜູນນະໂຍບາຍຕ່າງໆ.

12.ສະເໜີຂັ້ນເທິງແຕ່ງຕັ້ງ,ຍົກຍ້າຍ,ຊັບຊ້ອນ,ປົດຕຳແໜ່ງ,ຍ້ອງຍໍ ແລະ ປະຕິບັດວິໄນຕໍ່ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນພາຍໃນພະແນກ.

13.ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືວຽກງານຕ່າງໆ ທີ່ກ່ຽວຄ້ອງກັບຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ,ສະເໜີຄຳຄິດຄຳເຫັນເຂົ້າໃນການປັບປຸງ,ປ່ຽນແປງໂຄງປະກອບການຈັດຕັ້ງບຸຄະລະກອນ ແລະ ລະບຽບກົດໝາຍຂອງລັດ.

14.ກວດກາ ແລະ ປະເມີນຜົນສຳເລັດຂອງໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດໃນຂອບເຂດຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງພະແນກ ປທສ.

15.ກວດກາທຸກໆເອກະສານກ່ອນຈະເຂົ້າເຊັນນຳຄະນະພະແນກ.

16.ປະຕິບັດວຽກງານອື່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍຂອງຄະນະພະແນກ.

ແຈ້ງການພະແນກ ປທສ ແຂວງ

ສະຖິຜູ້ເຂົ້າຊົມເວັບ

United States 86.9% USA
Laos 10.2% Laos

Total:

37

Countries
029070
Today: 4
Yesterday: 1
This Week: 4
Last Week: 21
This Month: 115
Last Month: 165