Get Adobe Flash player

ໜ້າທີຂອງຂະແໜງ ແຜນການ-ການເງີນ ອິງຕາມຂໍ້ຕົກລົງເລກທີ່ 138/ປທສ,ລົງວັນທີ 27/ມັງກອນ/2012.

1.ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມະຕິ,ຄຳສັງ,ແຈ້ງການ,ຂໍ້ກຳນົດ,ລະບຽບ ແລະ ກົດໝາຍທີກ່ຽວຂອງກັບວຽກງານໄປສະນີ,ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ.

2.ເປັນເຈົ້າການໃນການສ້າງແຜນໃນໄລຍະສັ້ນ,ໄລຍະກາງ,ໄລຍະຍາວແຜນວຽກ,ແຜນຄົນແຜນເງີນໃນການພັດທະນາວຽກງານຈັດຕັ້ງ ແລະ ບໍລິຫານໃນຂອບເຂດຂອງຕົນ.

3.ຄຸ້ມຄອງປົກປັກຮັກສາຄວາມສະອາດ,ໄຟ້ຟ້າ,ນ້ຳປະປາ,ຊັບສົມບັດຄົງທີທຸກສະຖານທີ່ໆຂື້ນກັບພະແນກ ປທສ ແຂວງຄຸ້ມຄອງ.

4.ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມະຕິ,ຄຳສັງ,ຂໍ້ຕົກລົງ,ແຈ້ງການລະບຽບ ແລະ ກົດໝາຍທີທາງແຂວງ,ກະຊວງ ແລະ ລັດຖະບານວາງອອກກໍ່ຄືທາງພະແນກ ປທສ ແຂວງ.

5.ຄຸ້ມຄອງລາຍຮັບ-ລາຍຈ່າຍຕາມລະບຽບຂອງກະຊວງວາງອອກ ແລະ ປະຕິບັດນະໂຍບາຍຕໍ່ພະນັກງານຕາມລະບຽບກົດໝາຍຂອງລັດ.

6.ສະຫຼຸບລາຍງານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ ປະຈຳເດືອນ,ປະຈຳງວດ 6 ເດືອນ ແລະ ປີຂອງພະແນກ.

7.ຄຸ້ມຄອງ,ນຳໃຊ້ ແລະ ປົກປັກຮັກສາຊັບສົມບັດຂອງພະແນກ ປທສ ແຂວງ.

8.ສັງລວມ ແລະ ເກັບກຳສະຖິຕິຈາກບັນດາໜ່ວຍງານ ແລະ ຫ້ອງການ ປທສ ແຂວງ ປະຈຳເມືອງ,ແຂວງເພື່ອລາຍງານໃຫ້ແຂວງ/ນະຄອນຫລວງ ແລະ ກະຊວງສາຍຕັ້ງ.

9.ສະຫຼຸບລາຍຮັບ-ລາຍຈ່າຍງົບປະມານ ແລະ ວິຊາການປະຈຳເດືອນ,ປະຈຳງວດ,ປະຈຳປີຂອງພະແນກ ປທສ ແຂວງ ລາຍງານສະພາບການຕ່າງໆກ່ຽວກັບການຈັດເກັບລາຍຮັບ-ລາຍຈ່າຍເຂົ້າຫງົບປະມານແຂວງໃຫ້ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຮັບຊາບ.

10.ນຳໃຊ້ຫງົບປະມານ,ພາຫະນະ,ວັດຖຸອຸປະກອນຕ່າງໆຕາມການມອບໝາຍ ແລະ ການປະຕິບັດລະບຽບຫລັກການຂອງລັດ.

11.ການປະສານສົມທົບກັບພະແນກການເງີນແຂວງໃນການຄຸ້ມຄອງ,ຕິດຕາມ ,ກວດກາ ແລະ ສະເໜີເບີກຈ່າຍເງີນເດືອນ,ເງີນບໍລິຫານ ແລະ ເງີນອຸດໜູນນະໂຍບາຍຕ່າງໆ,ຕາມແຜນການຂອງສົກຫງົກປະມານ.

12.ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ ປຶກສາຫາລືວຽກງານຕ່າງໆ ທີກ່ຽວຂ້ອງກັບຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ,ສະເໜີຄຳຄິດຄຳເຫັນເຂົ້າໃນການປັບປຸງ,ປ່ຽນແປງໂຄງປະກອບການຈັກຕັ້ງບຸຄະລາກອນ ແລະ ລະບຽບກົດໝາຍຂອງລັດ.

13.ກວດກາ ແລະ ປະເມີນຜົນສຳເລັດຂອງໂຄງການລົງທືນຂອງລັດໃນຂອບເຂດຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຂອງພະແນກ ປທສ ແຂວງ .

14.ເກັບຄ່າທຳນຽມ,ຄ່າບໍລິການ ແລະ ຄ່ານຳໃຊ້ສັບພະຍາກອນໂທລະຄົມມະນາຄົມ.

15.ປະຕິບັດວຽກງານອື່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍຂອງຄະນະພະແນກ.

ແຈ້ງການພະແນກ ປທສ ແຂວງ

ສະຖິຜູ້ເຂົ້າຊົມເວັບ

United States 86.9% USA
Laos 10.2% Laos

Total:

37

Countries
029070
Today: 4
Yesterday: 1
This Week: 4
Last Week: 21
This Month: 115
Last Month: 165