Get Adobe Flash player

ໜ້າທີ່ຂອງຂະແໜງໂທລະຄົມມະນາຄົມ ອີງຕາມຂໍ້ຕົກລົງ ເລກທີ 138/ປທສ, ລົງວັນທີ: 20 ມັງກອນ 2012.

1.ຫັນແຜນການຂອງພະແນກເປັນແຜນງານ,ໂຄງການລະອຽດໃຫ້ສອດຄອ່ງກັບສະພາບຕົວຈິງຂອງແຂວງເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ.

2.ຄຸ້ມຄອງກວດກາ,ແກ້ໄຂບັນຫາ ແລະ ດັດສົມວຽກງານດ້ານໂທລະຄົມຂອງແຂວງກ່ຽວກັບວຽກງານໂທລະຄົມ ເພື່ອນຳສະເໜີຕໍ່ພະແນກ,ກະຊວງ.

3.ຄົ້ນຄ້ວາເພື່ອນຳສະເໜີຕໍ່ພະແນກ,ກະຊວງໃນການຂື້ນ- ຕໍ່ໃບອານຸຍາດໂຈະ,ຍົກເລີກຫຼືຖອນໃບອານຸຍາດດຳເນີນທຸລະກິດຈຳໜາຍ,ບໍລິການ, ສ້ອມແປງຕິດຕັ້ງ,ນຳໃຊ້ພື້ນຖານໂຄງລ່າງໂທລະຄົມ ແລະ ການນຳເຂົ້າອຸປະກອນທຸກປະເພດດ້ານໂທລະຄົມ.

4.ຄົ້ນຄ້ວາເພື່ອນຳສະເໜີຕໍ່ ກະຊວງອານຸຍາດຄື່ນຄວາມຖີ່.

5.ໄລ່ຄ່າກ່ຽວກັບຄ່າທຳນຽມ ແລະຄ່າບໍລິການຕ່າງໆດ້ານໂທລະຄົມ.

6.ເກັບກຳສະຖິຕິ ດ້ານຈຳນວນຜູ້ຊົມໃຊ້ໂທລະຊັບທຸກລະບົບ ແລະ ໂຄງສ້າງພື້ນຖານລະບົບໂທລະຄົມ.

7.ເກັບກຳສະຖິຕິ ດ້ານຈຳນວນຜູ້ໃຊ້ດ້ານຄວາມຖີ່.

8.ຂື້ນແຜນ ແລະ ສະຫຼຸບການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານປະຈຳອາທິດ,ເດືອນ,ງວດ ແລະ ປີ ຂອງຂະແໜງຕົນ.

9.ຫັນແຜນການຂອງພະແນກເປັນແຜນງານ,ໂຄງການລະອຽດໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບສະພາບຕົວຈິງຂອງແຂວງເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ.

10.ຄົ້ນຄ້ວາເພື່ອນຳສະເໜີຕໍ່ພະແນກໃນການອານຸຍາດ,ໂຈະ ,ຍົກເລີກ ຫຼື ຖອນໃບອານຸຍາດດຳເນີນທຸລະກິດເລກໝາຍ ແລະ ການຕິດຕັ້ງຕ່າງໆຂອງບັນດາຮ້ານ ບໍລິການດ້ານອິນເຕີເນັດ ຄາເຟ,ຮ້ານ ຈຳໜາຍ ແລະ ສ້ອມແປງຄວມພີວເຕີ,ຮ້ານ ຈຳໜາຍ ແລະ ສ້ອມແປງໂທລະສັບມືຖື,ໂຟນີ ແລະ ອື່ນໆຂອງແຂວງ.

11.ຄຸ້ມຄອງກວດກາແກ້ໄຂບັນຫາ ແລະ ດັດສົມວຽກງານ ດ້ານໂທລະຄົມ,ຮ້ານບໍລິການດ້ານ ອິນເຕີເນັດ ຄາເຟ,ຮ້ານ ຈຳໜາຍສ້ອມແປງຄວມພີວເຕີ,ຮ້ານ ຈຳໜາຍ ແລະ ສ້ອມແປງໂທລະສັບມືຖື,ໂຟນີຂອງແຂວງ.

12.ຄົ້ນຄ້ວາຄິດໄລ່ຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການຕ່າງໆດ້ານໂທລະຄົມ.

13.ຂື້ນແຜນ ແລະ ສະຫຼຸບການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານປະຈຳອາທິດ,ເດືອນ,ງວດ ແລະ ປີ ຂອງພະແນກຕົນ.

14.ເກັບກຳສະຖິຕິ ຈຳນວນຮ້ານຜູ້ໃຫ້ບໍລິການ ດ້ານໂທລະຄົມມະນາຄົມ.

15.ຫັນແຜນການຂອງພະແນກເປັນແຜນງານ,ໂຄງການລະອຽດໃຫ້ສອດຄອ່ງກັບສະພາຍາບຕົວຈິງຂອງແຂວງເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ.

16.ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ບໍລິການລະບົບກອງປະຊຸມທາງໄກຂອງ ແຂວງ.

17.ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ບໍລິການລະບົບເຊື່ອມຕໍ່ສາຍໃຍແກ້ວ,ລະບົບເຄື່ອຂ່າຍພາຍໃນ ແລະ ລະບົບໄວແມັກ.

18.ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ບໍລິການລະບົບເຊີເວີ,ອີເມວ ແລະ ເວັບໄຊ.

19.ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ບໍລິການຖານຂໍ້ມູນດ້ວຍເອເລັກໂຕນິກ.

20.ສົ່ງເສີມການນຳໃຊ້ລະບົບບໍລິຫານລັດດ້ວຍເອເລັກໂຕນິກ.

21.ຂື້ນແຜນ ແລະ ສະຫຼຸບການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານປະຈຳອທິດ,ເດືອນ,ງວດ ແລະ ປີ.

22.ເກັບກຳສະຖິຕິ ດ້ານບໍລິຫານລັດດ້ວຍເອເລັກໂຕນິກ.

23.ປະຕິບັດໜ້າທີ ແລະ ຂອບເຂດສິດອື່ນໆຕາມການມອບໝາຍຕາມຂັ້ນເທິງ.

ກວດເບີ່ງວຽກທີ່ຄ້າຍຄືກັນ,ຕ່າງກັນໂດຍນຳໃຊ້ຕົວເລກເປັນເຄື່ອງໝາຍ.

1.ຫັນແຜນການຂອງພະແນກເປັນແຜນງານ,ໂຄງການລະອຽດໃຫ້ສອດຄອ່ງກັບສະພາບຕົວຈິງຂອງເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ 1,2,3,4.

2.ຄຸ້ມຄອງກວດກາແກ້ໄຂບັນຫາ ແລະ ດັດສົມວຽກງານດ້ານໂທລະຄົມຂອງແຂວງກ່ຽວກັບວຽກງານໂທລະຄົມ,ເພື່ອນຳສະເໜີຕໍ່ພະແນກ,ກະຊວງ 1.

3.ຄົ້ນຄ້ວາເພື່ອນຳສະເໜີຕໍ່ພະແນກ,ກະຊວງໃນການຂື້ນ- ຕໍ່ໃບອານຸຍາດ,ໂຈະ,ຍົກເລີກ ຫຼື ຖອນໃບອານຸຍາດດຳເນີນທຸລະກິດຈຳໜ່າຍ,ບໍລິການ,ສ້ອມແປງ, ຕິດຕັ້ງ,ນຳໃຊ້ພື້ນຖານໂຄງລ່າງໂທລະຄົມ ແລະ ການນຳເຂົ້າອຸປະກອນທຸກປະເພດດ້ານໂທລະຄົມ 1.

4.ຄົ້ນຄ້ວາເພື່ອນຳສະເໜີຕໍ່ ກະຊວງອະນຸຍາດຄື່ນຄວາມຖີ່ 1.

5.ຄິດໄລ່ຄ່າກ່ຽວກັບຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການຕ່າງດ້ານໂທລະຄົມ.

6.ເກັບກຳສະຖິຕິຈຳນວນຜູ້ຊົມໃຊ້ໂທລະຊັບທຸກລະບົບ ແລະ ໂຄງສ້າງພື້ນຖານລະບົບໂທລະຄົມ 1.

7.ເກັບກຳສະຖິຕິ ດ້ານຈຳນວນຜູ້ຊົມໃຊ້ດ້ານຄວາມຖີ່ 1.

8.ຄົ້ນຄ້ວາເພື່ອນຳສະເໜີຕໍ່ ພະແນກໃນການອະນຸຍາດ,ໂຈະ,ຍົກເລີກ ຫຼື ຖອນໃບອານຸຍາດດຳເນີນທຸລະກິດ,ເລກໝາຍ ແລະ ການຕິດຕັ້ງຕ່າງໆຂອງບັນດາຮ້ານ ບໍລິການ ອິນເຕີເນັດຄາເຟ,ຮ້ານ ຈຳໜ່າຍ ແລະ ສ້ອມແປງຄວມພີວເຕີ,ຮ້ານ ຈຳໜ່າຍ ແລະ ສ້ວມແປງໂທລະສັບມືຖື,ໂຟນີ ແລະ ອື່ນໆຂອງແຂວງ 1.

9.ຄຸ້ມຄອງກວດກາ ແກ້ໄຂບັນຫາ ແລະ ດັດວຽກງານດ້ານໂທລະຄົມ,ຮ້ານ ບໍລິການດ້ານອິນເຕີເນັດ ຄາເຟ,ຮ້ານ ຈຳໜ່າຍ ແລະ ສ້ອມແປງຄວມພີວເຕີ,ຮ້ານ ຈຳໜ່າຍ ແລະ ສ້ອມແປງໂທລະສັບມືຖື,ໂຟນີ ຂອງແຂວງ 1.

10.ຄົ້ນຄ້ວາຄິດໄລ່ຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການຕ່າງທາງດ້ານໂທລະຄົມ 1.

11.ເກັບກຳສະຖິຕິ ຈຳນວນຮ້ານຜູ້ໃຫ້ບໍລິການ ດ້ານໂທລະຄົມມະນາຄົມ 1.

12.ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ບໍລິການກອງປະຊຸມທາງໄກ (Video Conference) ຂອງແຂວງ 1.

13.ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ບໍລິການລະບົບເຊື່ອມຕໍ່ສາຍໃຍແກ້ວ,ລະບົບເຄື່ອຂ່າຍພາຍໃນ ແລະ ລະບົບໄວແມັກ 1.

14.ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ບໍລິການລະບົບເຊີເວີ,ອີເມວ ແລະ ເວັບໄຊ 1.

15.ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ບໍລິການຖານຂໍ້ມູນດ້ວຍເອເລັກໂຕນິກ 1.

16.ສົ່ງເສີມການນຳໃຊ້ລະບົບບໍລິຫານລັດດ້ວຍເອເລັກໂຕນິກ 1.

17.ເກັບກຳສະຖິຕິ ດ້ານບໍລິຫານລັດດ້ວຍເອເລັກໂຕນິກ 1.

18.ຂື້ນແຜນ ແລະ ສະຫຼຸບການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານປະຈຳອາທິດ,ເດືອນ,ງວດ,ປີ 1,2,3,4.

19.ປະຕິບັດໜ້າທີ ແລະ ຂອບເຂດສິດອື່ນໆຕາມການມອບໝາຍຂອງຂັ້ນເທິງ 1,2,3,4.

1.ກຸ່ມວຽກງານໂທລະຄົມ.

1.ຄຸ້ມຄອງກວດກາ ແລະ ດັດສົມດ້ານໂທລະຄົມມະນາຄົມຂອງແຂວງ.

2.ຄົ້ນຄ້ວາອອກໃບອານຸຍາດ,ຕໍ່ໃບອານຸຍາດ, ໂຈະ,ຍົກເລີກ ຫຼື ຖອນໃບອະນຸຍາດການດຳເນີນທຸລະກິດຈຳໜາຍສ້ອມແປງ ແລະ ຕິດຕັ້ງພື້ນຖານໂຄງລ່າງໂທລະຄົມມະນາຄົມ.

3.ຄິດໄລ່ກ່ຽວກັບຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການຕ່າງໆດ້ານໂທລະຄົມ.

4.ເກັບກຳສະຖິຕິຈຳນວນຜູ້ຊົມໃຊ້ໂທລະສັບທຸກລະບົບ ແລະ ໂຄງລ່າງພື້ນຖານລະບົບໂທລະຄົມ.

5.ເກັບກຳສະທິຕິຈຳນວນຜູ້ຊົມໃຊ້ຄື່ນຄວາມຖີ່.

6.ຄົ້ນຄ້ວາສະເໜີກະຊວງອະນຸຍາດການນຳໃຊ້ຄື່ນ.

7.ຂື້ນແຜນການ ແລະ ສະຫຼຸບການເຄື່ອນໄຫວປະຈຳອາທິດ,ເດືອນ,ງວດ,ປີ.

8.ປະຕິບັດໜ້າທີ່ຕາມການມອບໝາຍຂອງຂັ້ນເທິງ.

2.ກຸ່ມວຽກງານອິນເຕີເນັດ.

1.ຄົ້ນຄ້ວາສະ​ເໜີ​ການ​ອອກ,​ໂຈະ ຫຼື ຖອນ​ໃບ​ອະນຸຍາດ ທາງ​ດ້ານ​ເຕັນ​​ໂນ​ໂລ່​ຊີ່ ຂໍ້​ມູນ​ຂ່າວສານ.

2.ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ປົກ​ປ້ອງ​ຜູ້​ຊົມ​ໃຊ້- ຜູ້​ໃຫ້​ບໍລິການ​ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຊີ່​ຂໍ້​ມູນ​ມູຂ່າວສານ.

3.ເກັບ​ກຳ​ສະຖິຕິ​ເລກ​ໝາຍ ​ແລະ ລະຫັດ​ຊື່ ອິນ​ເຕີ​ເນັດ

3.ກຸ່ມວຽກດ້ານເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມຸນ-ຂ່າວສານ.

1.ຄົ້ນຄ້ວາສະ​ເໜີ​ການ​ອອກ,​ໂຈະ ຫຼື ຖອນ​ໃບ​ອະນຸຍາດ ທາງ​ດ້ານ​ເຕັນ​​ໂນ​ໂລ່​ຊີ່ ຂໍ້​ມູນ​ຂ່າວສານ.

2.ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ປົກ​ປ້ອງ​ຜູ້​ຊົມ​ໃຊ້- ຜູ້​ໃຫ້​ບໍລິການ​ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຊີ່​ຂໍ້​ມູນ​ມູຂ່າວສານ.

3.ເກັບ​ກຳ​ສະຖິຕິ​ເລກ​ໝາຍ ​ແລະ ລະຫັດ​ຊື່ ອິນ​ເຕີ​ເນັດ.

4.ຄຸ້ມຄອງ ມະຫານພາກ ການບໍລິຫານລັດ ດ້ວຍເອເລັກໂຕຼນິກ ຂັ້ນແຂວງ.

5.ເກັບກຳສະຖິຕິນຳໃຊ້ ແລະ ຊໍ້ມູນພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ເຕັກໂນ່ໂລຊີ່ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ.

6.ຂື້ນແຜນ,ສັງລວມ ແລະ ສະຫຼຸບການເຄື່ອນໄຫວ ວຽກງານປະຈຳອາທິດ, ເດືອນ, ງວດ, ປີ, 5 ປີ.

7.ປະຕິບັດ​ໜ້າ​ທີ່​ອື່ນໆ ຕາມ​ການ​ມອບ​ໝາຍຂອງຂັ້ນເທິງ.

4.ກຸ່ມວຽກພັດທະນາ ແລະ ສົ່ງເສີມ.

1.ສະເໜີປັບປູງ ບັນດານິຕິກຳ ທາງດ້ານເຕັກໂນໂລຊີ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ;

2.ຊຸກຍູ້,ສົ່ງເສີມການນຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ;

3.ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ ຜົນສຳເລັດທາງດ້ານ ວິຊາການ ກ່ຽວກັບເນັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ;

4.ເກັບກຳ,ບັນທຶກ ແລະ ຮັບຮອງຜົນປະດິດສ້າງ ຂອງການຄ້ວາ;

5.ສ້າງຖານຂໍ້ມູນ ເພື່ອສ້າງເປັນຕົວຊີ້ວັດ ການພັດຖະນາ ແລະ ຂະຫຍາຍຕົວ ດ້ານເຕັດໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ;

6.ຄົ້ນຄ້ວາ ແລະ ສະເໜີໃນການເຂົ້າຮ່ວມເປັນສະມາຊິກ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດພັນທະສາກົນ;

7.ຂື້ນແຜນສັງລວມ ແລະ ສະຫຼຸບການເຄື່ອນໄຫວ ວຽກງານປະຈຳ ອາທິດ,ເດືອນ,ງວດ,ປີ,5ປີ;

8.ປະຕິບັດໜ້າທີອື່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍຂອງຂັ້ນເທິງ;

5.ກຸ່ມວຽກງານ ບໍລິຫານລັດດ້ວຍເອເລັກໂຕຼນິກ.

1.ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ບໍລິການລະບົບກອງປະຊຸມທາງໄກ;

2.ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ບໍລິການລະບົບເຊື່ອມຕໍ່ສາຍໃຍແກ້ວ,ລະບົບເຄືອຂ່າຍພາຍໃນ ແລະ ລະບົບໄວແມັກ;

3.ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ບໍລິການລະບົບເຊີເວີ ແລະ ເວັບໄຊ;

4.ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ບໍລິການຖານຂໍ້ມູນ ແລະ ດ້ວຍເອເລັກໂຕຼນິກ;

5.ສົ່ງເສີມການນຳໃຊ້ລະບົບບໍລິຫານລັດດ້ວຍເອເລັກໂຕຼນິກ;

6.ຂື້ນແຜນ,ສັງລວມ ແລະ ສະຫຼຸບການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານປະຈຳອາທິດ,ເດືອນ,ງວດ,ປີ,5ປີ;

7.ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍຂອງຂັ້ນເທິງ;

ແຈ້ງການພະແນກ ປທສ ແຂວງ

ສະຖິຜູ້ເຂົ້າຊົມເວັບ

United States 86.9% USA
Laos 10.2% Laos

Total:

37

Countries
029070
Today: 4
Yesterday: 1
This Week: 4
Last Week: 21
This Month: 115
Last Month: 165