Get Adobe Flash player

ໜ້າທີຂອງຂະແໜງໄປສະນີ,ອີງຕາມຂໍ້້ຕົກລົງເລກທີ 138/ປທສ,ລົງວັນທີ 27/ມັງກອນ/2012,ກົດໝາຍໄປສະນີເລກທີ 06/ອພຊ,

1.ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມະຕິ,ຄຳສັ່ງ,ແຈ້ງການ,ຂໍ້ກຳນົດ,ລະບຽບ ແລະ ກົດໝາຍ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບໄປສະນີ.

2.ເປັນເຈົ້າການໃນການຂື້ນແຜນໄລຍະສັ້ນ,ໄລຍະກາງ,ໄລຍະຍາວໃນການພັດທະນາວຽກງານໄປສະນີໃນຂອບເຂດຂອງຕົນ.

3.ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມະຕິ,ຄຳສັ່ງ,ຂໍ້ຕົກລົງ,ແຈ້ງການລະບຽບ ແລະ ກົດໝາຍທີ່ທາງແຂວງ,ກະຊວງ ແລະ ລັດຖະບານວາງອອກ.

4.ຄຸ້ມຄອງ,ບຳລຸງ-ກໍ່ສ້າງ,ບັນຈຸ,ຊັບຊ້ອນ,ຍົກຍ້າຍ,ສືກສາອົບຮົມ,ຍ້ອງຍໍ ແລະ ປະຕິບັດນະໂຍບາຍຕໍ່ພະນັກງານຕາມລະບຽບກົດໝາຍຂອງລັດ.

5.ຄຸ້ມຄອງ,ນຳໃຊ້, ແລະ ປົກປັກຮັກສາ ຊັບສົມບັດຂອງພະແນກ ປທສ ແຂວງ.

6.ສະຫຼຸບສັງລວມສະພາບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານໄປສະນີຢ່າງຮອບດ້ານ ເພື່ອລາຍງາຍໃຫ້ພະແນກ,ແຂວງ ແລະ ກະຊວງ ປທສ .

7.ປະສານສົມທົບກັບບັນດາຂະແໜງການຕ່າງໆພາຍໃນພະແນກ ປທສ ແຂວງ,ຫ້ອງການ ແລະ ການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນເພື່ອປະຕິບັດພາລະບົດບາດ ແລະ ໜ້າທີຂອງຕົນໃຫ້ສຳເລັດ.

8.ລາຍງານສະພາບການຕ່າງໆ ທີກ່ຽວຄອງກັບວຽກງານໄປສະນີ ໃຫ້ພະແນກ,ແຂວງ,ກົມໄປສະນີ,ດຳເນີນການກວດກາໃນການເຄື່ອນໄຫວຂອງຂະແໜງການ ແລະ ວິຊາການພາຍໃນພະແນກ ປທສ ແຂວງ.

9.ນຳໃຊ້ຫງົບປະມານ,ພາຫະນະ,ວັດຖຸອຸປະກອນຕ່າງໆຕາມການມອບໝາຍ ແລະ ປະຕິບັດລະບຽບຫຼັກການຂອງລັດ.

10.ປະສານສົມທົບກັບວຽກງານການເງີນຂອງພະແນກໃນການຄຸ້ມຄອງ,ຕິດຕາມ,ກວດກາ ແລະ ສະເໜີເບີກຈ່າຍເງີນລົງເຄື່ອນໄຫວວຽກງານໄປສະນີ.

11.ສະເໜີຂັ້ນເທິງແຕ່ງຕັ້ງ,ຍົກຍ້າຍ,ຊັບຊ້ອນ,ປົດຕຳແໜ່ງ,ຍ້ອງຍໍ ແລະ ປະຕິບັດວິໃນຕໍ່ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນພາຍໃນພະແນກ.

12.ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມປືກສາຫາລືວຽກງານຕ່າງໆ ທີກ່ຽວຄ້ອງກັບຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ,ສະຄຳຄິດຄຳເຫັນເຂົ້າໃນການປັບປຸງ,ປ່ຽນແປງໂຄງປະກອບການຈັດຕັ້ງບຸຂະລະກອນ  ແລະ ລະບຽບກົດໝາຍຂອງລັດ.

13.ກວດກາ ແລະ ປະເມີນຜົນສຳເລັດຂອງໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດໃນຂອບເຂດຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຂະແໜງໄປສະນີ.

14.ກວດກາທຸກໆ ເອກະສານກ່ອນຈະເຂົ້າເຊັນນຳຄະນະພະແນກ.

15.ປະຕິບັດວຽກງານອື່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍຂອງຄະນະພະແນກ.

ແຈ້ງການພະແນກ ປທສ ແຂວງ

ສະຖິຜູ້ເຂົ້າຊົມເວັບ

United States 86.9% USA
Laos 10.2% Laos

Total:

37

Countries
029070
Today: 4
Yesterday: 1
This Week: 4
Last Week: 21
This Month: 115
Last Month: 165