Get Adobe Flash player

I. ການໃຫ້ບໍລິການອິນເຕີເນັດກາເຟມີ 2 ປະເພດຄື:

ປະເພດທີ 1: ແມ່ນການປະກອບການ ສະໜອງບໍລິການເຂົ້າເຖິງອິນເຕີເນັດໃຫ້ແກ່ຜູ້ຊົມໃຊ້ສະເພາະ ເປັນທຸລະກິດຫຼັກຂອງຕົນເອງ ໂດຍມີເຄື່ອງຄອມພິວເຕີໃຫ້ໃຊ້ພ້ອມ ເຊັ່ນ: ຮ້ານອິນເຕີເນັດຄາເຟ

ປະພເດທີ 2: ແມ່ນການບໍລິການອິນເຕີເນັດໃຫ້ຜູ້ມາໃຊ້ບໍລິການຂອງທຸລະກິດອື່ນ ຂອງຕົນ ເປັນຕົ້ນ: ຮ້ານກິນດື່ມ, ບ້ານພັກໂຮງແຮມ, ສະຖານບັນເທີງ, ຮ້ານສັບພະສິນຄ້າ, ສະຖາບັນສຶກສາ, ສະຖານທີ່ສາທາລະນະ ແລະ ອື່ນໆ.

II. ການຂໍໃບອະນຸຍາດໃໝ່ ຕ້ອງປະກອບມີເອກະສານດັ່ງນີ້:

  1. ໃບສະເໜີ

  2. ໃບຄຳຮ້ອງ

  3. ສຳເນົາໃບທະບຽນວິສາຫະກິດ

  4. ໃບຢັ້ງຢືນທີ່ຢູ່ຂອງເຈົ້າຂອງຮ້ານ

  5. ໃບຢັ້ງຢືນທີ່ຢູ່ຂອງຮ້ານ

  6. ສຳເນົາບັດປະຈຳຕົວ ຫຼື ສຳມະໂນຄົວ

  7. ສຳເນົາໜັງສືຜ່ານແດນສຳລັບຄົນຕ່າງປະເທດ (Passport)

  8. ສຳເນົາໃບອະນຸຍາດການລົງທຶນຕ່າງປະເທດ (ສຳລັບຄົນຕ່າງປະເທດ)

  9. ໃບຢັ້ງຢືນເຕັກນິກ

  10. ສຳເນົາໃບປະກາດຄຸນວຸດທິດ້ານໄອທີ 1 ສະບັບ 

  11. ຮູບຂະໜາດ 3x4  ຈຳນວນ 2 ໃບ (ຮູບພື້ນຫຼັງສີຂາວ)

III. ການຂໍຕໍ່ໃບອະນຸຍາດ, ປ່ຽນແປງ ຫຼື ໂຈະການໃຫ້ບໍລິການ ຕ້ອງປະກອບມີເອກະສານດັ່ງນີ້:

  1. ໃບສະເໜີ

  2. ໃບຄຳຮ້ອງ

  3. ສຳເນົາໃບທະບຽນວິສາຫະກິດ (ຖ້າວິສາຫະກິດມີການປ່ຽນແປງ)

  4. ໃບຢັ້ງຢືນທີ່ຢູ່ຂອງເຈົ້າຂອງຮ້ານ (ຖ້າມີການປ່ຽນແປງ)

  5. ໃບຢັ້ງຢືນທີ່ຢູ່ຂອງຮ້ານ (ຖ້າມີການປ່ຽນແປງ)

  6. ສຳເນົາບັດປະຈຳຕົວ ຫຼື ສຳມະໂນຄົວ (ຖ້າມີການປ່ຽນແປງ)

  7. ສຳເນົາໜັງສືຜ່ານແດນສຳລັບຄົນຕ່າງປະເທດ (Passport) (ຖ້າມີການປ່ຽນແປງ)

  8. ສຳເນົາໃບອະນຸຍາດການລົງທຶນຕ່າງປະເທດ (ສຳລັບຄົນຕ່າງປະເທດ) (ຖ້າມີການປ່ຽນແປງ)

  9. ໃບຢັ້ງຢືນເຕັກນິກ (ຖ້າມີການປ່ຽນແປງ)

  10. ສຳເນົາໃບປະກາດຄຸນວຸດທິດ້ານໄອທີ 1 ສະບັບ  (ຖ້າມີການປ່ຽນແປງ)

  11. ຮູບຂະໜາດ 3x4  ຈຳນວນ 2 ໃບ (ຮູບພື້ນຫຼັງສີຂາວ ແລະ ບໍ່ໃຊ້ຖ້າກໍລະນີໂຈະ)

  12. ໃບອະນຸຍາດສະບັບເກົ່າ

 ໝາຍເຫດ: ທ່ານສາມາດດາວໂຫລດແບບຟອມໄດ້ທີ່ນີ໊

IV. ຮູບແບບການສັນຈອນເອກະສານ ໃນການຂໍໃບອະນຸຍາດດ້ານເຕັກໂນໂລຊີສື່ສານ

       ການຂໍອອກໃບອະນຸຍາດແມ່ນຈະໃຊ້ເວລາທັງໝົດ 10 ວັນລັດຖະການ.

ແຈ້ງການພະແນກ ປທສ ແຂວງ

ສະຖິຜູ້ເຂົ້າຊົມເວັບ

United States 86.9% USA
Laos 10.2% Laos

Total:

37

Countries
029070
Today: 4
Yesterday: 1
This Week: 4
Last Week: 21
This Month: 115
Last Month: 165