Get Adobe Flash player

ການໃຫ້ບໍລິການເຊື່ອມຕໍ່ອິນເຕີເນັດ (Internet Service Provider ຫຼື ISP) ໝາຍເຖິງ ການບໍລິການສະໜອງ ເຊື່ອມຕໍ່ອິນເຕີເນັດໃຫ້ແກ່ ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງໂດຍມີຂອບເຂດບໍລິການ ຕາມປະເພດທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ.

I. ການໃຫ້ບໍລິການເຊື່ອມຕໍ່ອິນເຕີເນັດ ມີ 3 ປະເພດຄື:

  ກ. ໃບອະນຸຍາດປະເພດ 1: ແມ່ນໃບອະນຸຍາດສຳລັບ ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການເຊື່ອມຕໍ່ອິນເຕີເນັດ ທີ່ມີເຄືອຂ່າຍເປັນຂອງຕົນເອງ, ສາມາດໃຫ້ບໍລິການໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ເຊັ່ນ: ບໍລິສັດລາວໂທລະຄົມ, ບໍລິສັດສະຕາໂທລະຄົມ ແລະ ອື່ນໆ

  ຂ. ໃບອະນຸຍາດປະເພດ 2: ແມ່ນໃບອະນຸຍາດສຳລັບ ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການເຊື່ອມຕໍ່ອິນເຕີເນັດ ທີ່ມີ ຫຼື ບໍ່ມີເຄືອຂ່າຍ ເປັນຂອງຕົນເອງ, ສາມາດບໍລິການໃນຂອບເຂດແຂວງ/ນະຄອນຫຼວງ

  ຄ. ໃບອະນຸຍາດປະເພດ 3: ແມ່ນໃບອະນຸຍາດສຳລັບ ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການເຊື່ອມຕໍ່ອິນເຕີເນັດ ທີ່ມີ ຫຼື ບໍ່ມີເຄືອຂ່າຍ ເປັນຂອງຕົນເອງ, ສາມາດບໍລິການໃນຂອບເຂດ ເມືອງ

(ໃນຈຳນວນ 3​ ປະເພດນັ້ນ ຂັ້ນແຂວງແມ່ນສາມາດ ອອກໃບອະນຸຍາດໄດ້ໂດຍກົງສຳລັບປະເພດທີ 3 ແລະ ປະເພດທີ 2 ແມ່ນສາມາດອອກໄດ້ແຕ່ຕ້ອງໄດ້ຂໍຄຳຄິດເຫັນຈາກກະຊວງ )

II. ການຂໍໃບອະນຸຍາດໃໝ່ ສຳລັບປະເພດ 2 ແລະ 3 ຕ້ອງປະກອບມີເອກະສານດັ່ງນີ້:

  1. ໃບສະເໜີ

  2. ໃບຄຳຮ້ອງ

  3. ສຳເນົາໃບທະບຽນວິສາຫະກິດ

  4. ໃບຢັ້ງຢືນທີ່ຢູ່ຂອງຮ້ານ

  5. ສຳເນົາບັດປະຈຳຕົວ ຫຼື ສຳມະໂນຄົວ

  6. ສຳເນົາໃບອະນຸຍາດການລົງທຶນຕ່າງປະເທດ (ສຳລັບຄົນຕ່າງປະເທດ)

  7. ສຳເນົາໜັງສືຜ່ານແດນສຳລັບຄົນຕ່າງປະເທດ (Passport)

  8. ເອກະສານຢັ້ງຢືນກ່ຽວກັບການເປັນນິຕິບຸກຄົນຢູ່ຕ່າງປະເທດ

  9. ໃບຢັ້ງຢືນສະຖານະການເງີນຈາກທະນາຄານໃນ ສປປ ລາວ

  10. ໃບຢັ້ນຢືນປະສົບການຂອງຜູ້ກໍ່ຕັ້ງ

  11. ສັນຍາ ແລະ ຂໍ້ຜູກຜັນຕ່າງໆ (ຖ້າມີການຮ່ວມທຶນກັນ)

  12. ບົດວິພາກເສດຖະກິດ

  13. ແຜນຜັງລະບົບເຕັກນິກ

  14. ລະບຽບການວິສາຫະກິດ

  15. ເອກະສານອືນທີ່ເຫັນວ່າຈຳເປັນ

  16. ຮູບຂະໜາດ 3x4  ຈຳນວນ 2 ໃບ

III. ການຂໍຕໍ່ໃບອະນຸຍາດ, ປ່ຽນແປງ ຫຼື ໂຈະການໃຫ້ບໍລິການ ຕ້ອງປະກອບມີເອກະສານດັ່ງນີ້:

  1. ໃບສະເໜີ

  2. ໃບຄຳຮ້ອງ

  3. ສຳເນົາໃບທະບຽນວິສາຫະກິດ

  4. ໃບຢັ້ງຢືນທີ່ຢູ່ຂອງຮ້ານ

  5. ສຳເນົາບັດປະຈຳຕົວ ຫຼື ສຳມະໂນຄົວ

  6. ສຳເນົາໃບອະນຸຍາດການລົງທຶນຕ່າງປະເທດ (ສຳລັບຄົນຕ່າງປະເທດ)

  7. ສຳເນົາໜັງສືຜ່ານແດນສຳລັບຄົນຕ່າງປະເທດ (Passport)

  8. ເອກະສານຢັ້ງຢືນກ່ຽວກັບການເປັນນິຕິບຸກຄົນຢູ່ຕ່າງປະເທດ

  9. ໃບຢັ້ງຢືນສະຖານະການເງີນຈາກທະນາຄານໃນ ສປປ ລາວ

  10. ໃບຢັ້ນຢືນປະສົບການຂອງຜູ້ກໍ່ຕັ້ງ

  11. ສັນຍາ ແລະ ຂໍ້ຜູກຜັນຕ່າງໆ (ຖ້າມີການຮ່ວມທຶນກັນ)

  12. ບົດວິພາກເສດຖະກິດ

  13. ແຜນຜັງລະບົບເຕັກນິກ

  14. ລະບຽບການວິສາຫະກິດ

  15. ເອກະສານອືນທີ່ເຫັນວ່າຈຳເປັນ

  16. ຮູບຂະໜາດ 3x4  ຈຳນວນ 2 ໃບ (ບໍ່ໃຊ້ຖ້າກໍລະນີໂຈະ)

  17. ໃບອະນຸຍາດສະບັບເກົ່າ

 ໝາຍເຫດ: ທ່ານສາມາດດາວໂຫລດແບບຟອມໄດ້ທີ່ນີ໊

IV. ຮູບແບບການສັນຈອນເອກະສານ ໃນການຂໍໃບອະນຸຍາດດ້ານເຕັກໂນໂລຊີສື່ສານ

       ການຂໍອອກໃບອະນຸຍາດຢູ່ຂັ້ນພະແນກ ປທສ ແຂວງ ແມ່ນຈະໃຊ້ເວລາທັງໝົດ 10 ວັນລັດຖະການ ແລະ ຂັ້ນກະຊວງ ປທສ ແມ່ນໃຊ້ເວລາ 30 ວັນລັດຖະການ.

1. ຂັ້ນພະແນກ ປທສ ແຂວງສາມາດອອກໃບອະນຸຍາດໄດ້

2. ຂັ້ນພະແນກ ປທສ ແຂວງສາມາດອອກໃບອະນຸຍາດໄດ້ ແຕ່ຕ້ອງຂໍທິດຊີ້ນຳຈາກກະຊວງ ປທສ ກ່ອນ

 

ແຈ້ງການພະແນກ ປທສ ແຂວງ

ສະຖິຜູ້ເຂົ້າຊົມເວັບ

United States 86.9% USA
Laos 10.2% Laos

Total:

37

Countries
029070
Today: 4
Yesterday: 1
This Week: 4
Last Week: 21
This Month: 115
Last Month: 165